Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001:2015 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi suoritetaan säännöllisesti ympäristökatselmus, jossa arvioidaan toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys.

Ympäristöluvat

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiin perustuva ympäristölupapäätös saatiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) heinäkuussa 2022. Lupapäätöksen perusteella ympäristötarkkailusuunnitelma päivitettiin lokakuussa.

Aiemmin toimitetut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat käsiteltävänä kuntien ympäristöviranomaisilla, eikä niistä saatu vielä päätöksiä kuluneen vuoden aikana.

Vaikutukset vesiin

Järvi3

Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten tarkkailu jatkui 30.4.2014 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Elokuusta lähtien huomioitiin myös päivitetyn ympäristöluvan mukaiset tarkkailuvaatimukset. Vuoden aikana toteutettiin lisäksi ympäristölupaan liittyvää vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tehostettua tarkkailua. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien sekä jätehuoltokeskuksen tasausaltaiden tarkkailun toteutti KVVY Tutkimus Oy. Biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittelylaitoksen vedet analysoitiin kuukausittain Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa. Ilmajoen kunta hoitaa Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden näytteenoton vähintään kerran kuukaudessa. Kyseiset näytteet analysoitiin Seilab Oy:n laboratoriossa.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman hygieeninen laatu oli vuonna 2022 samaa tasoa Oja 4:n kanssa. Vedenlaatu oli havaintopisteillä, Tuomi 1 ja Tuomi 2, hyvin samankaltaista, joskin Tuomi 1 pisteellä mitattiin selkeä typen pitoisuuspiikki lokakuussa 2022. Vesi oli lievästi hapanta, tummaa, humusvaikutteista, hyvin ravinteikasta ja rautapitoista. Happitilanne oli hyvä tai vähintään kohtalainen molemmilla havaintopisteillä jokaisella havaintokerralla. Jätekeskuksen suunnalta Oja 4:n kautta tulevaa kuormitusta ei Tuomiluomassa ollut tarkkailutulosten perusteella havaittavissa. Pintavesien osalta jatkettiin yhteistarkkailua viereisellä kiinteistöllä toimivan Revisol Oy:n kanssa.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tarkkailtiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavilla näytteillä. Pohjavesien hygieeninen laatu oli vuoden aikana pääosin hyvä. Metallien pitoisuudet olivat alle pohjaveden ympäristönlaatunormien kaikissa havaintoputkissa. Suurin osa pohjaveden havaintoputkista oli heikkotuottoisia, mikä näkyi muun muassa korkeina kiintoaine- ja rautapitoisuuksina.

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Ympäristö-osio, ilmastin_Web

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2022 aikana 101 079 m3 jätevettä (124 641 m3 vuonna 2021).

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastimien avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen:

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot
BOD7ATU120 kg/d
Kokonaisfosfori6.0 kg/d
Ammoniumtyppi30 kg/d

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät vuoden aikana kolmella vuosineljänneksellä ammoniumtyppikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

TarkkailujaksoBOD7ATU
(kg/d)
Kokonaisfosfori
(kg/d)
Ammoniumtyppi
(kg/d)
tammi-maaliskuu282,8ei tutkittu
huhti-kesäkuu182,647
heinä-syyskuu393,534
loka-joulukuu383,750

Biokaasulaitoksella jatkettiin vesien kierrätystä edellisen vuoden tapaan. Vuoden 2022 aikana saatiin kierrätettyä vettä prosessissa yhteensä 40433 m³. Jäteveden esikäsittely biokaasulaitoksella toimi edellisen vuoden tapaan. Demon -prosessissa päästiin typen reduktion osalta tavoitteeseen koko vuoden osalta.

Hulevesien laatu pysyi hyvänä

Allas 3 vaaka

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet mm. pysäköintialueilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.

Viime vuonna Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin vettä luontoon 23 303 m3, vastaavasti vuonna 2022 johdettiin luontoon 15 980 m3 (82 kg typpeä (64 kg vuonna 2021) ja fosforia 13 kg (8,2 kg vuonna 2021)).

Vaikutukset ilmaan

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua jatkettiin vuonna 2022 tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun. Joulukuussa valmistui loppusijoitusalueen sulkemistyöt ja uusi kaasunkeräysjärjestelmä. Uudistuksen jälkeen kaatopaikkakaasu pumpataan aktiivisesti ja johdetaan korkealämpötilasoihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2000 hajuyksikköä/m³ poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasut käsitellään hajukaasupesurin ja biosuotimen avulla.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2022 yhteensä neljä kertaa. Haju- ja ammoniakkipitoisuudet alittivat päästörajat kaikilla mittauskerroilla ja vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin kaikilla mittauskerroilla. Rikkivetypitoisuus ylitti päästöraja-arvon kahdella mittauskerralla ja metyylimerkaptaanipitoisuus ylittyi lievästi yhdellä mittauskerralla. Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.