Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Lakeuden Etapin toimialueella. Etapin osakaskuntien yhteisen lautakunnan keskeisenä periaatteena on, että toimialueella on yhdenmukaiset jätehuoltopalvelut, määräykset ja maksut. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta varmistutaan kuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä.

Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtävin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, muun muassa:

  • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta.
  • jätemaksutaksan hyväksyminen.
  • päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksumuistutuksista.
  • päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle.
  • päätökset kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämistavasta sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen osalta.

Jätelautakunnalla oli vuonna 2022 kuusi kokousta. Lautakunnan henkilöstöön kuuluivat jäteasiamies, jätehuoltotarkastaja ja toimistosihteeri. Jätelautakunnassa hyväksyttiin vuonna 2022 jätehuoltojärjestelmäuudistus, ensimmäinen alueen jätepoliittinen ohjelma sekä uudet jätehuoltomääräykset. Nämä kaikki ohjaavat hyvin voimakkaasti erilliskeräyksen laajentamiseen. Jätehuoltojärjestelmäuudistus astuu voimaan osissa, jolloin jätemaksutaksa sekä palvelutasokuvaus on tarkoitus uudistaa 2023–2024 aikana.

Jätehuoltomääräysuudistuksella purettiin tarpeetonta byrokratiaa, ja marraskuusta 2022 lähtien muun muassa jäteastialle on voinut saada pidennetyn tyhjennysvälin vain ilmoitusasiana ottamalla yhteyttä suoraan Lakeuden Etappiin, kun asiakas on tehnyt jätelain vaatiman kompostointi-ilmoituksen.

Kompostoivien kotitalouksien, taloyhtiöiden tai vapaa-ajan asuntojen on tullut jättää kompostointi-ilmoitus helmikuun 2023 loppuun mennessä alueellista ja valtakunnallista kierrätysasteen laskemista varten. Lakisääteinen rekisteri asiaa koskien on perustettu vuonna 2022 jätteenkuljetusrekisterin yhteyteen. Jätehuoltotarkastaja teki vuoden 2022 aikana toimialueen kunnissa yhteensä 308 kompostoritarkastusta. Tarkastuskohteista 95 prosenttia täytti jätehuoltomääräysten vaatimukset.

 

Visiona ”Alueellisesti edelläkäyvää ja vastuullista arjen kiertotaloutta”

Kunnat tarkentavat jätepoliittisessa ohjelmassa aiemmin sopimiaan jätehuollon periaatteita ja ilmaisevat yhteisen jätepoliittisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä. Jätepoliittisen ohjelman visio vuoteen 2030 on ”Alueellisesti edelläkäyvää ja vastuullista arjen kiertotaloutta”. Vision todettiin ilmentävän jätehuollon muuttumista kiertotaloutta edistäväksi arjen toiminnaksi.

Ohjelman päätavoitteet ovat kiertotalouden edistäminen sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen. Kiertotalouden edistämistä tarkastellaan tarkemmin jätteen synnyn vähentämisen ja kierrätysasteen nostamisen näkökulmista.

Asukas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut sisältävät vastuullisen jätehuollon järjestämisen varmistavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joilla pyritään entisestään lisäämään asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä motivoitumista osallistumaan omalla toiminnallaan arjen kiertotalouden edistämiseen.

Asukkaiden arjen kiertotaloutta edistetään motivoimalla heitä oikeaan syntypaikkalajitteluun monikanavaisen viestinnän keinoin, jakamalla tietoa jätehuoltopalveluista ja neuvomalla jätteen vähentämisessä, lajittelussa ja kestävässä kuluttamisessa.

Viranhaltijapäätöksiä tehtiin jätelautakunnassa vuonna 2022 yhteensä 1444 kpl. Valtaosa päätöksistä koski poikkeamia jätehuoltomääräyksistä, kuten jäteastioiden ja asumislietteiden tyhjennysvälien pidennyksiä tai asumattomien kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteen keskeyttämistä. Lisäksi käsiteltiin yhteensä 22 ilmoitusta asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä ja hyödyntämisestä lannoitteena tai pienpuhdistamolietteen omatoimisesta kompostoinnista. Jätemaksumuistutuksia eli valituksia jätemaksuista käsiteltiin viranhaltijapäätöksenä 21 kpl. Tähän vertailulukuna vuoden 2022 jätelaskujen kokonaismäärä: 254 376 kpl.