Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,3 miljoonaa euroa (v. 2021 21,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua 1,3 prosenttia. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 3.924.259,44 euroa (1.624.321,63 euroa). Tilikauden tulos on 3.888.756,01 euroa (1.516.545,05 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -25.853,06 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Encore Aluepalvelut Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattiin emoyhtiössä 1.096.375 euron ja konsernissa 642.075,45 euron myyntivoitto.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai jatkuvasti tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Vuoden 2022 tuloissa on merkittävä vaikutus korkealla sähkön hinnalla. Etapin osakkuus Westenergy Oy:ssä, joka toimii ”mankala -periaatteella”, toi merkittäviä tilapäisiä kustannussäästöjä käsittelykustannuksiin poikkeuksellisen korkean sähkön myyntihinnan seurauksena.

Investoinnit

Vuoden 2022 aikana käyttöönotetut investoinnit olivat 343.114,91 euroa. Merkittävin investointi oli Laskunmäen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen sulkemisen yhteydessä rakennettu kaasupumppaamo. Tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen, Laskunmäen pelastustien päällystäminen sekä keräysväline- ja kalustohankinnat olivat muut merkittävät investoinnit.

Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä.investointien poistoaikana perittävillä asiakasmaksuilla.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta vero­varoin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaat­teeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudat­taa kuntien yhteisen Lakeuden jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset. Etappi tarjoaa myös monipuolisia jätteenkäsittelypalveluja sekä jätehuollon tiedotusta ja jäteneuvontaa.

Tyhjennysmaksujen käyttö

Ekomaksujen käyttö

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksuihin tehtiin yksi muutos vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana energian ja polttoaineiden hinnoissa tapahtuneet voimakkaat nousut sekä kohonnut inflaatio vaikuttivat kustannuksia nostavasti. Jätehuollon taksan kuljetushintoja nostettiin 1.6.2022 alkaen noin 5 prosenttia.

Yleiset alan kustannuksia mittaavat indeksit muuttuivat vuoden 2022 aikana, ansiotasoindeksi +2,7 %-yksikköä ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi +6,8 %.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon terveyden, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja taloudellisuuden kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat turvallisesti, logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, kierrätyksessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Yhtiön toiminnan valmiussuunnitelmat ja toimintatavat mahdollisissa kriisitilanteissa käytiin perusteellisesti läpi toimintavalmiuden säilyttämiseksi mahdollisen sähkönjakelun rajoitustilanteissa.

Tärkeimmät tunnusluvut

202220212020
Kokonaisliikevaihto, €/toimialueen asukas163154163
Henkilöstökulut, %:a liikevaihdosta12,11211,9
Jäteveron osuus, %:a liikevaihdosta0,70,60,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta13,28,211,6
Nettotulos, %:a liikevaihdosta18,27,510,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %13,05,99,0
Omavaraisuusaste, %81,77773,4
Investoinnit, milj. euroa0,36,90,7
Taseen loppusumma, milj. euroa35,133,233,1