Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijöitä niin toimistolta, jäteasemalta kuin biokaasulaitokseltakin.

Vuosi 2020 oli myös työhyvinvointiryhmälle poikkeuksellinen, kun suurempia tilaisuuksia ei voitu pitää ja siirryttiin pääosin etätöihin. Tyhy-ryhmän täytyi keksiä uusia ratkaisuja etätyöarkeen.

Break Pro-taukoliikuntaohjelma otettiin käyttöön keväällä pidetyn testijakson jälkeen, sillä henkilökunnalta saatu palaute oli positiivista. Ohjelma sisältää monipuolisesti erilaisia muutaman minuutin mittaisia tauko-ohjelmia. Jokainen saa itse räätälöidä itselleen sopivan aikavälin, jolloin ohjelma muistuttaa itsestään ja tauko-ohjelman voi aloittaa.

Syksyllä henkilökunnalle onnistuttiin rajoituksia noudattaen järjestämään hyvinvointipäivä, kun Etapista käveltiin Kyrkösjärvelle mökille. Mökillä järjestettiin leikkimielinen Selviytyjät-haaste sekä ruokailu ja sauna.

Työhyvinvointia pyrittiin edistämään myös joulukuussa järjestetyillä hyvinvointi-webinaareilla. Aiheina olivat Jaksamisen oivalluksia töihin ja arkeen sekä Terveellinen painonhallinta.

Päättyneenä vuonna yhtiö tarjosi henkilöstölleen liikunta- ja kulttuurisaldoa työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Etappi on tukenut myös henkilökunnan hierontakäyntien kustannuksia.

Työterveys ja -turvallisuus, työsuojelu

Etapin itse kehittämä palautejärjestelmä, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019, lisäsi merkittävästi tehtyjen palautteiden määrää vuonna 2020. Palautteita tehtiin yhteensä 92 kappaletta, kun vuonna 2019 niitä oli 40. Myös palautteiden käsittelyä saatiin tehostettua ja turvallisuutta parannettua tehtyjen turvallisuushavaintojen pohjalta.

Työturvallisuutta parantavia korjauksia tehtiin vuoden aikana useita. Muun muassa jäteasemille hankittiin pienkemikaalien lajittelupöytiä sekä parannettiin lajittelutyötä tekevien suojavarusteita. Kulkureittejä parannettiin lisäämällä kulkuluiskalle lämmitys tai rakentamalla kulkuluiskan tilalle portaat. Myös vaaralliseksi havaittujen tasojen kaiteita ja kynnyksiä paranneltiin sekä lisättiin portteja. Lisäksi muutamissa huonosti valaistuissa työpisteissä vaihdettiin valaistus LED-valoiksi, jolloin työturvallisuuden parantamisen ohella säästetään myös energiaa.

Turvallisuutta parannettiin myös lisäämällä sisäistä koulutusta esimerkiksi vaarallisten jätteiden osalta.

Vuoden 2020 alussa aloittaneeseen työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojeluvaltuutettu Rita Roponen, varavaltuutetut Mikko Rauhala ja Jouni Koski sekä jäseninä jatkoivat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpään lisäksi Ilkka Letonsaari ja Niko Ala-Lahti. Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa ja teki useita työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantavia toimenpide-ehdotuksia sekä tuotti turvallisuustietoiskuja, joilla haluttiin parantaa henkilöstön turvallisuustietoisuutta.

Vaikka vuosi 2020 olikin poikkeuksellinen ja jouduttiin opettelemaan uusia tapoja tehdä töitä, pystyttiin varmistamaan hyvä yhteistyö sekä ylläpitämään tiivis yhteydenpito esimiesten ja alaisten sekä kollegoiden välillä aiemmin käyttöön otetun Teams-sovelluksen avulla. Etätöihin siirtyminen ei aiheuttanut suurempia ongelmia, koska henkilöstö oli jo tottunut käyttämään Teamsia. Lisäksi niiden työntekijöiden osalta, jotka eivät ole voineet työtehtäviään hoitaa etänä, pystyttiin tartuntojen riskiä pienentämään ohjeistuksin ja suojavarustein.

Työtapaturmat ja läheltä-piti tapaukset

Vuonna 2020 ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. 0-tapaturmaa -tason ylläpitäminen kuitenkin vaatii jatkuvaa työtä, joten vuoden aikana tehtiin monia toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään työpaikka turvallisena ja henkilöstön turvallisuusasenne hyvänä. Turvallisuushavaintoja saatiinkin 40 kappaletta vuonna 2020, kun määrä vuonna 2019 oli 18 kappaletta.

Vuonna 2020 tehdyt turvallisuutta parantavat toimenpiteet:

  • Jäteasemille hankittiin pienkemikaalien lajittelupöytiä, suojaimia, suojakypäriä ja kiristekalvoa esimerkiksi asbestin pakkaamiseen.
  • Jäteasemille laadittiin vaarallisten jätteiden koulutusmateriaali.
  • Aloitettiin säännölliset turvallisuustietoiskut.
  • Biokaasulaitokselle hankittiin huolto- ja pesutasot biojätteen uuden esikäsittelylaitteiston ympärille sekä suojakaide ja portit lietteen vastaanottoon. Esikäsittelylaitteiston sähkökeskukselle rakennettiin kaiteet ja poistettiin kynnys. Hankittiin myös CPN‐hansikkaita.
  • Toimiston kulkuluiskaan asennettiin lämmitys ja alapihalta yläpihalle tehtiin portaat.
  • Allashallin, konesuojan ja jäteaseman valaistusta vaihdettiin led-valaistukseksi.
  • Pelastustien rakentaminen käynnistettiin.

Henkilöstötilinpäätös

202020192018
Henkilöstön määrä vuoden lopussa404040
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus %2.5-2.510
Henkilöstön keski-ikä474645.9
Naisten % osuus työvoimasta27.53032.5
Miesten % osuus työvoimasta72.57067.5
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/hlö keskimäärin6.510.27.3
Työterveyshuolto € / t yöntekijä / vuosi184199382.1