Lakeuden jätelautakunta

Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Lakeuden Etapin toimialueella. Etapin osakaskuntien yhteisen lautakunnan keskeisenä periaatteena on, että toimialueella on yhdenmukaiset jätehuoltopalvelut, määräykset ja maksut. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta varmistutaan kuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä.

Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtävin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, muun muassa:

  • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta,
  • jätemaksutaksan hyväksyminen,
  • päätökset jätteenkuljetuksista,
  • päätökset jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan,
  • päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle.

Toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2020. Merkittävimmät uudistukset olivat keväällä voimaan tulleet erilliskeräysvelvoitteet kartonki- ja muovipakkauksille sekä Lakeuden Etapin astiapalvelun käyttöönotto, joka tuki uusien erilliskeräysten käynnistämistä taloyhtiöissä.

Jätelautakunnalla oli vuonna 2020 neljä kokousta. Lautakunnan henkilöstöön kuuluivat jäteasiamies, vt. jätehuoltotarkastaja ja 80 prosentin työajalla työskentelevä toimistosihteeri. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 1912. Valtaosa näistä poikkeamapäätöksistä koski jäteastioita tai asumislietteitä. Asumislietteitä koskevia päätöksiä tehtiin 461 ja ilmoituksia käsiteltiin 22. Jätemaksumuistutuksia käsiteltiin 11. Viranhaltijapäätöksistä ei tehty valituksia.

Jätelautakunnan tavoite käsitellä viranomaiselle saapunut hakemus neljässä viikossa saavutettiin suurimmassa osassa vireille tulleista asioista. Jätelautakunnalta lähetettiin vuoden aikana virallisia kirjeitä 4 002.

Vt. jätehuoltotarkastaja teki vuoden aikana toimialueen kunnissa yhteensä 261 kompostoritarkastusta. Tarkastuskohteista 92,3 prosenttia täytti jätehuoltomääräysten vaatimukset. Kompostoritarkastus tehdään kaikille kiinteistöille, joille on myönnetty kompostoinnin perusteella pidennetty jäteastian tyhjennysväli. Tarkastuksia ei voitu aloittaa keväällä normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi, joten vuosittainen kolmensadan tarkastuksen tavoite ei aivan täyttynyt.

Jätelautakunnan verkkosivut siirrettiin vuoden aikana uudelle palvelimelle ja samalla uudistettiin tekstisisältöä ja tarkistettiin sivujen saavutettavuus. Koronatilanteen vuoksi jätelautakunnan henkilöstö työskenteli keväästä alkaen suositusten mukaisesti pääsääntöisesti etänä. Toimistolla päivystettiin vähintään kahtena päivänä viikosta. Asiakkaille tiedotettiin asiasta jätelautakunnan verkkosivuilla ja kirjelähetysten yhteydessä.