Tilikausi 01.01. - 31.12.2020

Perustiedot

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus. Yhtiöllä on omistukset tytäryhtiö Botnia Energia Oy:ssä (75%), sekä osakkuusyhtiöt Westenergy Oy:ssä (26,4%) ja Encore Aluepalvelut Oy:ssä (24,5%)

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka on toteutettu yhdessä Ringin kanssa ja ovat miehittämättömiä. Ekopisteille voi tuoda kaikille paperia, metallia ja lasia, sekä kauppapaikoissa myös muovipakkauksia ja kartonkia. Ekopisteitä on toimialueella 146 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on aluekeräyspisteitä, joihin kausiasiakkaat voivat tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Tytäryhtiö Botnia Energialla ei ole kuluvana vuotena ollut aktiivista toimintaa. Osakkuus- yhtiö Westenergy Oy käyttää ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Westenergy Oy on hyödyntänyt myös Etapin kierrätyskelvottomat jätteet energiaksi. Encore Aluepalvelut Oy puolestaan palvelee Pohjanmaan ja Itä-Suomen alueilla yritysten jätehuoltotarpeissa.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kolme henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,4 miljoonaa euroa (v. 2019 22,8 miljoonaa euroa), jossa laskua 6,2 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 2.446.108,75 euroa (3.426.241,09 euroa). Tilikauden tulos on 2.203.397,67 euroa (3.041.059,43 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -33.050,58 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa tulee siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 162 882 tonnia vuonna 2020 (144 503 tonnia vuonna 2019). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 98,8 % ja kierrätysaste 64,5 % vuonna 2020.

Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjatuhkaa tuotiin yhteensä 33 104 tn.

Investoinnit

Vuoden 2020 aikana investointeja tehtiin 666.377 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat materiaalihallinan ohjelmistoprojekti ”Vaaka-varastoprojekti” 107.286 €, jätepuristimet sekä keräys- ja käsittelylaitteet 224.632 euroa. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen uuden jäteaseman investointeja yhteensä 3.711.602 euroa.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden 2020 toiminta oli kokonaisuudessaan Covid 19 -viruksen määrittelemää. Viruksen levittyä Suomeen Etapissakin ryhdyttiin toimiin jätehuollon toiminnan turvaamiseksi pandemian keskellä. Kaikki yhtiön toiminnat on kyetty pitämään toiminnassa normaalisti.

Pandemian seurauksena asiakaskunnan käyttäytyminen muuttui. Jätettä syntyi kotitalouksissa enemmän ja vastaavasti palvelukiinteistöissä vähemmän. Erityisesti kotitalouksien asiointikerrat jäteasemilla kasvoivat voimakkaasti, 124 877 asiointia (108 649) +14,9 %.

Muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys aloitettiin vuoden alusta Seinäjoen, Lapuan, Kanta-Kurikan ja Ilmajoen keskustaajamissa. Keräyksen piirissä on kiinteistöt, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Keräyskiinteistöjä oli mukana aloituksessa noin 420 kpl.

Vuoden 2020 alusta Etapin toimialueella alkoi myös astiapalvelu. Palveluun sisältyy kotitalousasiakkaiden kiinteistöjen jäteastiat. Etappi sisällyttää astian ja sen elinkaaren aikaiset huollot kuljetuskustannuksiin. Toimella varmistetaan keräilyastioiden oikea laatu, riittävä huolto ja työturvallisuus.

Liiketoiminnoissa Etappi vetäytyi jätteenpolton kuonankäsittelystä. Etappi on vuodesta 2012 lähtien vastannut Westenergyn pohjakuonan käsittelystä ja sen kehittämisestä. Kehitystyö saatiin päätökseen, kun käsitelty pohjakuona hyväksyttiin MARA-kelpoiseksi uusioraaka-aineeksi ja alalle syntyi useampia kaupallisia palvelun tarjoajia. Liiketoiminnasta vetäytymisen vaikutus liikevaihtoon oli noin -1,20 Milj. €. Biokaasulaitoksen käsittelytuotot putosivat pienempien lietemäärien ja pienemmän bio-jätekertymän takia noin -0,42 Milj.€.

Vuoden 2020 aikana hinnoittelua muutettiin Lakeuden jätelautakunnan päätöksellä siten, että muovipakkausten keräysastialle tuli hinnastoon tyhjennyshinta.

Lajiteltavan jätteen vastaanottohintaa korotettiin 23%. Korotuksen perusteena oli PVC-muovien määrän lisääntyminen jätteessä ja PVC:n korkeat käsittelykustannukset. Lajiteltavan jätteen osuus Etapin toiminnassa ei ole määrällisesti merkittävä.

Kuljetustoiminnoissa uusia urakoita alkoi seuraavasti:

  • Jäteastioiden pesu 1.5.2020. Urakoitsijana aloitti Urbaser Oy.
  • Poltettavajäte Seinäjoki Ydin 1.5.2020 Urbaser Oy
  • Poltettavajäte Seinäjoki Kehä 1.5.2020 Korkonen Oy
  • Jäteasemien kahmari-kuljetukset 1.8.2020 Kuljetus Savolainen Oy
  • Hyötyjäteet Etapin alue 1.5.2020 Urbaser Oy

Yhtiön strategian mukaisia toimia otettiin käyttöön. Myyntilaskujen elinkaariprosessia uudistettiin, jolloin Ropo Capital Oy palveluntarjoajana siirtyi hoitamaan laskunlähetys-, reskontra- ja perimisprosessejamme lokakuun 2019 alusta lähtien. Muutoksella tehostettiin toimintaa hyödyntämällä nykyaikaisen digitalisaation edut. Muutos paransi koko laskutusprosessin tehokuutta, nopeutta ja joustavuutta. Muutoksen tuloksena saadaan parannettua prosessin seurantaa sekä nopeutettua perintää ja kassavirtaa. Asiakkaalle muutos toi laajennetun palveluajan sekä mahdollisuuden monipuolisempaan digitaaliseen asiointiin.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2020 aikana ympäristöministeriö valmisteli jätelain uudistusta hallitukselle. Hallituksen esityksen jättäminen venyi kuitenkin vuoden 2021 puolelle. Esityksen tavoitteena on lisätä jätejakeiden erilliskeräystä ja nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta. Uudistettu jätelaki on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa 2021.

Tulevan lakimuutoksen odotetaan lisäävän bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräystä Etapin alueella.

Uusi vaaka-varasto -ohjelma MaterialPort otettiin käyttöön vuoden vaiheessa. Ohjelma mahdollistaa materiaalivirtojen hallinnan ja dokumentoinnin sekä asioinnin nykyisten lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jätelain muutosten voimaantulo siirtyy todennäköisesti vuodelle 2022. Muutos tuonee mukanaan velvoitteita erilliskeräyksen lisäämiseen. Suunnitelmat muutosten toteuttamiseksi tehdään, kun hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi on annettu.

Kurikan kaupungin Jurvan alueen jätehuollon harmonisointi on ollut vireillä vuodesta 2013 lähtien. Kurikan kaupunginvaltuuston päätös jätehuollon keskittämisestä Lakeuden Etappi Oy:n tehtäväksi sai lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä asiasta tehdyt valitukset 28.9.2020. Jurvan alueen jätehuollon siirtyminen Etapin vastuulle on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2022 alusta lukien.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2021 on 19,3 miljoonaa euroa ja investointibudjetti on noin 3,7 miljoonaa euroa. Tilikaudelle ennustetaan voittoa 0,5 miljoonaa euroa.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Vuosi oli haasteellinen ulkoisten kehityshankkeiden kanssa ja suurin osa niistä ei edennyt koronarajoitusten vuoksi.

Etappi oli mukana kiertotalousasiantuntijana Vaasan yliopiston Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisu PEEK- hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena oli löytää pelillistämisen kautta keinoja energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseen. Hankkeen yhtenä tuotoksena julkaistiin kierrätysaiheinen peli. 10TUhttps://sites.univaasa.fi/peek/U10T

Etappi on ollut mukana luomassa orgaanisille lannoitteille LARA-laatujärjestelmää ja maaliskuussa 2020 biokaasulaitoksen maanparannusrae sai Laaturavinne -merkin. https://www.laatulannoite.fi/

Etappi osallistuu kierrätyslannoitteiden vaikutuksia selvittävään LEX4BIO- hankkeeseen Ranu-maanparannusrakeella. Hanke ei ole edennyt korona-aikana. https://www.luke.fi/projektit/lex4bio/

Eurooppalaisista jätehuoltojärjestelmistä tehtiin vertaileva selvitystyö, sekä selvitettiin niiden soveltuvuutta Etapin toimialueelle. (diplomityö Mari Pirtilä: IMPROVING THE MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING SYSTEM IN SOUTH OSTROBOTHNIA BASED ON EUROPEAN WASTE MANAGEMENT SYSTEMS) http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052538976

Etappi on mukana Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman suunnittelussa ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvässä työryhmässä.

Etapin eRoves -hanke päättyi. Hankkeessa selvitettiin uusiutuvaa energiaa hyödyntävän, energiaomavaraisen ja kiertotalouden periaatteiden mukaan toimivan, teollisuusalueen toteuttamismahdollisuuksia Seinäjoen Rahkolan (Roveksen teollisuusalueen laajennus) uudelle teollisuusalueelle. Etapin uusi Seinäjoen jäteasema sijoittuu kyseiselle teollisuusalueelle ja myös jäteaseman energiaratkaisuja ja kytkentärajapintaa koko alueen energiaratkaisuihin selvitettiin hankkeen aikana.

Uuden vaakaohjelman kehitysprojekti viiden jäteyhtiön yhteishankintana on edennyt järjestelmän käyttöönottoon vuoden 2021 alussa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset vuonna 2020 olivat 309.081 euroa, joka on liikevaihdosta 1,44 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 2.203.397,67 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jätelain uudistustyö on edennyt hallituksen esitykseksi. Uudistetun jätelain on tarkoitus olla voimassa 7/2021. Lakimuutos tuo laajennettuja keräysvelvoitteita. Velvoitteet astuvat voimaan samanaikaisesti koko maassa ja saattavat aiheuttaa häiriötä kalusto- ja tekijä- markkinoilla.

Öljyn hintaan kohdistuvat muutokset vuoden aikana voivat aiheuttaa paineita kuljetuskustannuksiin. Sopimuksissa tämä on huomioitu ja sen vaikutusta lieventää indeksimuutosten voimaantulon hajautus.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista on aina kestoltaan pitkäaikaista ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2019 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän  henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Varsinainen jäsenVarajäsenOmistaja, jota edustaa
Lasse AnttilaTimo MyllymäkiAlavuden kaupunki
Simo OjaluomaSinikka KoivumäkiIlmajoen kunta
Juha-Matti MarkkolaPetri LiukkuKihniön kunta
Jukka RantanenPekka PastoKuortaneen kunta
Eija MäntymäkiJarmo SaarelaKurikan kaupunki
Mikko SänttiAnna-Liisa MyllymäkiKurikan kaupunki
Ari PeräläRauno LatvalaLapuan kaupunki
Jari JokinenJuha TakamaaSeinäjoen kaupunki
Paavo EloniemiMikko MännikköSeinäjoen kaupunki
Jani KarvonenMatti KuvajaSeinäjoen kaupunki
Helena KoivusaariKaarle TalvitieSeinäjoen kaupunki
Heimo PirttimäkiRisto HarjuÄhtärin kaupunki

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.4.2020 tilikauden 2020 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin edelleen Tilintarkastusyhteisö  PricewaterhouseCoopers Oy.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

202020192018
Liikevaihto, 1000 €21 39022 81222 101
Liikevoitto, 1000 €2 4833 2293 321
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta11,614,215,0
Oman pääoman tuotto, %8,112,913,4
Omavaraisuusaste, %73,471,268,0

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 42 henkilöä (vuonna 2019;  42). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 40 (vuonna 2019; 40). Henkilöstöstä miehiä on 72,5 % ja naisia 27,5 %. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 47,0 vuotta (vuonna 2019; 46,0 vuotta). Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2.544.986 euroa (vuonna 2019; 2.769.075 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 19.123 euroa (vuonna 2019; 57.075 euroa) ja 78 työpäivää (vuonna 2019; 82 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä  suostumuslauseke.