Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001:2015 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2020 päivitettiin ympäristökatselmus, jossa arvioitiin toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys.

Ympäristöluvat

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien perusteella tehty ympäristöluvan tarkistushakemus jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) maaliskuussa 2020. Hakemusta täydennettiin AVI:n pyynnöstä marraskuussa.

Aiemmin toimitetut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat käsiteltävänä kuntien ympäristöviranomaisilla, eikä niistä saatu vielä päätöksiä vuoden aikana.

Vaikutukset vesiin

Ympäristövastuu Allas 2 taiteellinen

Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui 30.4.2014 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien sekä jätehuoltokeskuksen tasausaltaiden näytteenotosta vastasi alkuvuodesta Ramboll Finland Oy ja näytteet analysoi Eurofins Environment Testing Finland Oy. Tarkkailu siirtyi kilpailutuksen myötä kokonaisuudessaan KVVY Tutkimus Oy:lle 1.4.2020 alkaen. Biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittelylaitoksen vedet analysoidaan kuukausittain Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa. Ilmajoen kunta hoitaa Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden näytteenoton vähintään kerran kuukaudessa. Kyseiset näytteet analysoidaan Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman vesi oli hygieeniseltä laadultaan heikompaa kuin jätekeskuksen ojapisteissä. Vedenlaatu oli havaintopisteillä Tuomi 1 ja Tuomi 2 hyvin samankaltaista. Jätekeskuksen suunnalta Oja 4:n kautta tulevaa kuormitusta ei Tuomiluomassa ollut tarkkailutulosten perusteella havaittavissa. Pintavesien osalta tehtiin vuonna 2016 ensimmäisen kerran yhteistarkkailua viereisellä kiinteistöllä toimivan Revisol Oy:n kanssa ja sitä jatkettiin myös vuonna 2020.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Pohjavesien hygieeninen laatu oli vuoden aikana pääosin hyvä. Öljyhiilivetyjä havaittiin pieninä pitoisuuksina havaintoputkesta HP1 26.10., HP105 25.2., HP6 25.2. ja 23.6. Suurin osa pohjaveden havaintoputkista oli heikkotuottoisia, mikä näkyi muun muassa korkeina kiintoaine- ja rautapitoisuuksina. Lyijyä havaittiin ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia havaintoputkesta HP3 heinäkuussa ja havaintoputkesta HP4 kesäkuussa sekä havaintoputkesta HP6 huhti- ja lokakuussa. Lisäksi havaintoputkessa HP4 nikkeli-, kromi- ja kuparipitoisuudet ylittivät lokakuussa pohjaveden ympäristölaatunormin.

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2020 aikana 130 790 m3 jätevettä (114 731 m3 vuonna 2019).

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastimien avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen:

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot
BOD7ATU210 kg/d
Kokonaisfosfori3.5 kg/d
Ammoniumtyppi65 kg/d

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät vuoden aikana kolmella vuosineljänneksellä fosforikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

TarkkailujaksoBOD7ATU
(kg/d)
Kokonaisfosfori
(kg/d)
Ammoniumtyppi
(kg/d)
tammi-maaliskuu44,05,920,0
huhti-kesäkuu24,02,824,0
heinä-syyskuu60,04,916,0
loka-joulukuu95,032,426,0

Biokaasulaitoksella jatkettiin vesien kierrätystä edellisen vuoden tapaan. Vuoden 2020 aikana saatiin kierrätettyä vettä prosessissa yhteensä 10871 m³. Jäteveden esikäsittely biokaasulaitoksella toimi edellisen vuoden tapaan. Demon -prosessissa päästiin typen reduktion osalta tavoitteeseen koko vuoden osalta.

 

Hulevesien laatu pysyi hyvänä

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet mm. pysäköintialueilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.

Viime vuonna Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin vettä luontoon 23 460 m3, vastaavasti vuonna 2019 johdettiin luontoon 18 710 m3 (75 kg typpeä (52 kg vuonna 2019) ja fosforia 6,6 kg (4 kg vuonna 2019)).

Vaikutukset ilmaan

Maisema auringonlasku

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on tehty vuodesta 2006 lähtien, ja vuonna 2020 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2000 hajuyksikköä/m³ poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasut käsitellään hajukaasupesurin ja biosuotimen avulla. Edellisen vuoden tapaan biosuotimen pintakastelujärjestelmän käyttöä jatkettiin kesäaikana. Biosuotimen pintaan lisättiin myös kerros puulastua.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2020 yhteensä neljä kertaa. Vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin toukokuun mittauskerralla.  Ammoniakin sallittu enimmäispitoisuus ylitettiin kaikilla mittauskerroilla. Rikkivetypitoisuus ylitti raja-arvon lievästi yhdellä mittauskerralla ja metyylimerkaptaanipitoisuus ylittyi lievästi kolmella mittauskerralla. Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle. Heikentyneiden mittaustulosten perusteella aloitettiin selvitystyö hajujen käsittelyprosessin tehostamiseksi.