Palveluiden saatavuus onnistuttiin pitämään ennallaan

Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen, mutta koronasta huolimatta palvelut saatiin pidettyä auki normaalisti, lukuun ottamatta isojen esineiden noutopalvelua. Henkilöresursseja lisättiin ja uusia henkilöitä koulutettiin kaiken varalle. Lähikontakteja pyrittiin välttämään henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Kuluneena vuonna jatkettiin myös uusien palveluiden suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Aikaisemmin teetetyssä asiakastutkimuksessa kävi ilmi, että asiakkaat kaipasivat monikanavaisempaa asiakaspalvelua. Tähän toiveeseen vastattiin, kun chat-palvelu otettiin käyttöön yhteistyössä Smilee Oy:n kanssa syyskuussa 2020. Eniten asiakkaat hyödynsivät chat-palvelua jätteiden lajitteluun liittyvissä kysymyksissä, sekä jäteasemien palveluita koskevissa asioissa. Chat-palvelun avulla pystyimme myös laajentamaan asiakaspalvelun aukioloaikaa.

Matkapuhelinsovelluksen kehitystyötä jatkettiin läpi vuoden. Sovelluksen avulla mahdollistetaan ensivaiheessa Seinäjoen uuden kierrätysaseman käyttö itsepalveluaikana. Sekä kierrätysaseman että sovelluksen suunnittelussa on ollut keskiössä käytettävyys ja helppous. Tulevaisuudessa sovelluksen toimintoja voidaan laajentaa siten, että jätehuollon palveluiden seuranta ja hallinta on asiakkaille yhä helpompaa.

Asiakkaat arvostavat nopeaa palvelua, mikä näkyy myös puhelinpalvelun määrän hienoisena lisäyksenä. Puheluita vastaanotettiin vuoden aikana 20 024 kappaletta asiakaspalvelun vastausprosentin ollessa 88,7 prosenttia. Edellisvuonna 2019 puheluiden määrä oli 19 820.

Asiakaspalautteiden määrä sen sijaan väheni edellisvuodesta. Palautteita kirjattiin yhteensä 304, kun edellisvuotena niitä vastaanotettiin yhteensä 593. Suurin osa palautteista koski jäteastian tyhjennyksiä. Jäteasemien, ekopisteiden ja jätehuoltokeskuksen toiminnasta tuli palautteita 26 kappaletta koskien muun muassa pisteiden siisteyttä, aukioloaikoja ja palvelun laatua sekä uutena jätelajina muovipakkausten keräystä. Laskutusta ja perintää koskevia palautteita tuli 15.  Positiivista palautetta saatiin muun muassa hyvästä asiakaspalvelusta eri toimipisteillä.

Keräys ja kuljetus

Erilliskeräys laajeni

Alkuvuonna aloitettiin astiapalvelu sekä muovipakkausten erilliskeräys yli 20 huoneiston kiinteistöiltä Lapuan, Kanta-Seinäjoen ja Nurmon alueen, Ilmajoen ja Kanta-Kurikan alueiden taajamissa.  Muovipakkausten keräyskohteita oli vuoden lopussa yhteensä 592.  Keräyskartongin keräysaluetta laajennettiin käsittämään kaikki vähintään 10 huoneiston kiinteistöt, jolloin keräyskohteiden määrä nousi 656:lla kiinteistöllä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uusiin palveluihin ja etenkin astiapalvelulla on edistetty myös kuljettajien työturvallisuutta.

Asiointimäärät jäteasemilla kasvoivat

Etapin toimialueella on vähintään yksi jäteasema jokaisessa omistajakunnassa, Seinäjoella jäteasemia on kolme. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Toiminta katetaan ekomaksulla. Poltettava jäte, biojäte, loppusijoitettava jäte ja lajiteltava jäte ovat jäteasemilla maksullisia.

Käyntimäärät jäteasemilla kasvoivat viime vuonna huomattavasti. Koronan vuoksi jäteasemilla tarkennettiin toimintaohjeita asiakaspalvelutilanteissa, joten asiointi oli turvallista.

Vuonna 2020 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 124 877 asiakaskäyntiä, missä oli nousua noin 15 prosenttia edellisvuoteen. Vuonna 2019 käyntejä oli yhteensä 108 649.

Vuoden 2020 alusta aloitettiin jäteasemilla muovipakkausten erilliskeräys, jota varten jäteasemille hankittiin lisää puristimia. Muovipakkauksia saatiin talteen 15 480 kiloa. Kaatopaikkajäte -termi muutettiin loppusijoitettavaksi jätteeksi ja lajiteltava jäte -termi otettiin käyttöön. Jäteasemilla myös uusittiin opasteita ja parannettiin valaistusta asiointimukavuuden lisäämiseksi.

Perinteistä öljynkeräystempausta ei järjestetty poikkeusolojen vuoksi kuntalaisille. Etapin jäteasemilla vastaanotetaan ympäri vuoden jäteöljyjä kerralla 100 litran erissä.

Eko- ja aluekeräyspisteet

Ekopisteitä karsittiin Seinäjoen keskustasta kerrostaloalueelta, josta poistettiin kaksi vähäisellä käytöllä ollutta ekopistettä. Alueen lajittelumahdollisuudet ovat taloyhtiöissä hyvät.

Ekopisteiden syvä- ja pintakeräysastioiden kuntoon ja rakenteisiin liittyvä tarkastus tehtiin kaikilla ekopisteillä, joilla on Etapin pinta- ja syväkeräysastioita. Kuntotarkastukseen liittyen tulevan kesän aikana tullaan vaihtamaan useita syväkeräyssäiliöitä takuuseen liittyen.

Vapaa-ajan asukkaiden jätehuoltoa varten on tarjolla aluekeräyspisteitä, joilla kerätään kesäasukkaiden poltettavaa jätettä. Pisteiden käytöstä peritään aluekeräys- ja ekomaksu. Kesällä keräyspisteiden siisteydestä huolehdittiin palkkaamalla työhön kesätyöntekijä.

Poikkeusvuosi näkyi myös aluekeräyspisteiden käytön runsautena jo heti alkukeväästä. Kihniöllä, Kuortaneella ja Ähtärissä sijaitseville aluekeräyspisteille lisättiin astioita ja tihennettiin tyhjäysvälejä.

Aluekeräyspisteitä on yhteensä 55 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi vakituisilla asukkailla ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on Kihniöllä. Muutamia ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on myös Peräseinjoella ja Ähtärissä.

Avainasiakaspalvelut

Omistajakunnissa jatkettiin edelleen Thermopolis Oy:n kanssa yhteistyössä energiasäästötiimien toiminnassa asiantuntijajäsenenä. Myös Seinäjoen Kaupungin kestävän kehityksen tiimin kokouksiin osallistuttiin jätehuollon osalta asiantuntijajäsenenä. Kaupunkien kohteissa tehtiin jätehuollon kartoituksia ja kehitysehdotuksia tavoitteena jätemäärien vähentäminen ja jätehuoltomääräysten mukainen toiminta kustannukset huomioiden.

Kohdekartoituksien yhteydessä kiinnitettiin erityisesti huomiota työturvallisuuteen sekä kuljettajien että jätepisteiden käyttäjien osalta. Myös lajitteluohjeita täydennettiin muun muassa teollisen biojätteen osalta.

Jätehuollon lajittelukoulutuksia järjestettiin omistajakuntien eri kohteissa. Koulutuksissa esiteltiin Lakeuden Etapin ja Westenergyn toimintaa sekä yhdyskuntajätteen, vaarallisen jätteen sekä rakennusjätteen lajitteluun liittyviä ohjeistuksia. Jätehuoltosuunnitelmia tehtiin lisäksi kuntien ja seurakuntien kohteisiin.

Asiakkaiden asiointia helpottamaan, lisättiin Etapin nettisivuille TSV-pyyntölomake yritysten asiointiin jäteasemalla.