Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001:2015 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2017 päivitettiin ympäristökatselmus, jossa arvioitiin toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys. Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin uusi toimenpideohjelma toimintakaudelle 2018-2020.

Ympäristöluvat

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät julkaistiin elokuussa 2018 ja niiden pohjalta Etapin tuli laatia selvitys, vastaako nykyinen ympäristölupa BAT-päätelmiä. Tarkastelun laati Etapille Vahanen Environment Oy ja tarkastelun pohjalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki päätöksen, että lupa täytyy päivittää. Ympäristölupahakemuksen laadinta aloitettiin alkusyksystä 2019 ja se toimitettiin aluehallintovirastolle alkuvuodesta 2020.

Aiemmin toimitetut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat käsiteltävänä kuntien ympäristöviranomaisilla, eikä niistä saatu vielä päätöksiä vuoden aikana.

Vaikutukset vesiin

Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui 30.4.2014 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien näytteenotosta vastaa Ramboll Finland Oy ja näytteet analysoidaan Eurofins Environment Testing Finland Oy:n toimesta. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden näytteenotto suoritetaan kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Kyseiset näytteet analysoidaan Eurofins Ahma Oy:n toimesta.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman vesi oli ravinteikkaampaa ja hygieeniseltä laadultaan heikompi kuin jätehuoltokeskuksen ojapisteiden vedet. Veden laatumuutokset Tuomiluomassa jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolen välillä olivat pieniä. Pintavesien osalta tehtiin vuonna 2016 ensimmäisen kerran yhteistarkkailua viereisellä teollisuusalueella toimivan Revisol Oy:n kanssa ja sitä jatkettiin myös vuonna 2019.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Pohjavesinäytteistä analysoitujen aineiden pitoisuudet alittivat ympäristölaatunormit kaikilla näytekerroilla.

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2019 aikana 114 731 m3 jätevettä (109 716 m3 vuonna 2018).

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastinjärjestelmän avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen:

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot
BOD7ATU210 kg/d
Kokonaisfosfori3.5 kg/d
Ammoniumtyppi65 kg/d

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät lievästi vuoden aikana kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä fosforikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

TarkkailujaksoBOD7ATU
(kg/d)
Kokonaisfosfori
(kg/d)
Ammoniumtyppi
(kg/d)
tammi-maaliskuu31,011,016,1
huhti-kesäkuu66,511,613,0
heinä-syyskuu26,02,15,4
loka-joulukuu30,91,930,1

Biokaasulaitoksella jatkettiin vesien kierrätystä edellisen vuoden tapaan. Vuonna 2019 saatiin kierrätettyä vettä prosessissa yhteensä 6831 m³. Jäteveden puhdistus biokaasulaitoksella toimi edellisen vuoden tapaan. Demon -prosessissa päästiin typen reduktion osalta tavoitteeseen koko vuoden osalta.

Hulevesien laatu pysyi hyvänä

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.
Viime vuonna Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin vettä luontoon 18 710 m3, vastaavasti vuonna 2018 johdettiin luontoon 6 450 m3 (52 kg typpeä (25 kg vuonna 2018) ja fosforia 4 kg (1,8 kg vuonna 2018)).

Vaikutukset ilmaan

Maisema Joupiskalla

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on tehty vuodesta 2006 lähtien, ja vuonna 2019 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2000 hajuyksikköä/m3 poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasupesurin rikkihapon syöttöä jatkettiin vuoden aikana. Haisevien rikkiyhdisteiden vähentämiseksi otettiin koekäyttöön otsonointi maaliskuussa 2018 ja käyttöä jatkettiin myös viime vuonna. Rikkihapon ja otsonoinnin yhteiskäytön todettiin aiheuttavan ammoniakkipitoisuuden nousua biosuotimella, joten otsonoinnista luovuttiin vuoden lopussa.

Alkuvuodesta kokeiltiin Sinodeen biologista hajunpoistokemikaalia suihkutettuna poistoilmaan, mutta sillä ei ollut hajumittausten perusteella vaikutusta hajupäästöihin. Edellisen vuoden tapaan biosuotimen pintakastelujärjestelmän käyttöä jatkettiin kesäaikana. Lisäksi biojätteen varastosäiliön hajunpoistokanavaan lisättiin aktiivihiilisuodatus kesäkuussa. Biosuotimen suodatinmateriaali uusittiin elokuussa.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2019 yhteensä neljä kertaa. Vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin neljännellä mittauskerralla. Ammoniakin lupaehto ylitettiin lievästi kahdella mittauskerralla. Rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet ylittivät raja-arvon lievästi kolmannella mittauskerralla. Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.