Lakeuden jätelautakunta

Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Lakeuden Etapin jäsenkunnat ovat solmineet sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta, jonka keskeisenä periaatteena on yhdenmukainen jätehuolto, yhdenmukaiset määräykset sekä maksut koko yhtiön toimialueella.
Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Kuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla varmistutaan paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä.

Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtävin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, mm.:

  • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta,
  • jätemaksutaksan hyväksyminen,
  • päätökset jätteenkuljetuksista,
  • päätökset jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan,
  • päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle.

Jätelautakunnassa on ollut henkilöstönä jäteasiamies sekä määräaikaisissa työsuhteissa vt. jätehuoltotarkastaja ja toimistosihteeri. Kolmen henkilön resurssi toteutui viime vuonna vain osittain. Jätelautakunnalla on tavoitteena käsitellä viranomaiselle saapunut hakemus neljässä viikossa, mutta tämä tavoite on toteutunut vuoden aikana vain osittain.

Vuonna 2019 jätelautakunnalla oli viisi kokousta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin kaiken kaikkiaan 1458. Valtaosa näistä poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita tai asumislietteitä. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 211 ja hyväksyttyjä ilmoituksia lietteitä koskien oli yhteensä 32. Viranhaltijapäätöksistä jätemaksumuistutuksia oli 14. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä ei valitettu vuonna 2019 kertaakaan. Virallisia kirjeitä jätelautakunnalta lähti 4310.

Jätehuoltomääräysuudistus valmistui vuoden aikana. Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2020 alkaen. Määräysten uudistustyössä pyydettiin mielipiteitä ja lausuntoja kattavasti jäsenkuntien kunnanhallituksilta, viranomaistahoilta, asukkailta ja muilta asianosaisilta. Erilliskeräysvelvoitetta tiukennettiin taloyhtiöissä ja jäteastiapalvelu tuli uudistuksena.

Jätteenkuljetusrekisteriin on tehty tarkastuksia koko vuoden ajan verraten tietoja Digi-ja väestötietokeskuksen tietoihin. RAKE-projekti toi paljon lisätöitä jäteyhtiölle ja jätelautakunnalle ja lisäsi jäteyhtiön ja jätelautakunnan välisten tietopyyntöjen määrää.

Kompostoritarkastuksia tehtiin 288 kattaen kaikki toimialueen kunnat. Tarkastuksissa 18 kohdetta ei täyttänyt määräyksiä, jolloin 93,8 prosenttia kohteista täytti jätehuoltomääräysten vaatimukset, mikä on korkein läpimenoprosentti tähän saakka. Luku on noussut vuosittain, tarkastuksia on suoritettu vuodesta 2015. Tarkastuksia tehtiin kiinteistöille, jotka ovat saaneet kompostoinnin perusteella poikkeamapäätöksellä pidennetyn tyhjennysvälin kiinteistön jäteastialle. Kyseinen päätösmalli on nykyisin toistaiseksi voimassa oleva, josta syystä jokainen kohde tullaan tarkastamaan. Tarkastusajankohta on ilmoitettu kiinteistön haltijalle etukäteen. Tarkastukset suoritti vt. jätehuoltotarkastaja.

Jätelautakunta otti käyttöönsä Microsoft Teamsin yhteydenpitoon ja jätehuollon kehitystyöhön Lakeuden Etapin kanssa. Ohjelmalla on saatu tehostettua jätehuoltoviranomaisen ja jäteyhtiön välistä yhteistyötä.