Vaaka-Varastosta MaterialPortiksi

MaterialPortista kehitetään jätehuollon tarpeisiin räätälöity punnitus- ja varastonhallintajärjestelmä, jossa on huomioitu lainsäädännön tuomat erityistarpeet dokumentoinnin ja raportoinnin suhteen. Järjestelmän toteutus on Lakeuden Etappi Oy:n, Lounais-Suomen Jätehuollon, Pirkanmaan Jätehuollon, Rosk’n Rollin ja Vestian yhteishanke.
Järjestelmän toteuttajana toimii Elenium Oy. Toteuttaminen alkoi vuoden 2019 alussa ja järjestelmä sai nimekseen MaterialPort. Syksyllä hankeryhmä sai testattavaksi ensimmäisen pilottiversion, jonka pohjalta ohjelman kehittämistä jatketaan. Tuotantoversio ohjelmasta saadaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Biojätteen hyödyntäminen hyönteisproteiinin tuotannossa

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko biokaasulaitosta hyödyntää eläinten rehuksi tuotettavan hyönteisproteiinin tuotannossa. Vuosina 2018 ja 2019 selvitettiin hyönteisproteiinin tuotannon perusasioita kuten ruokintaa, käsittelytekniikka- ja tilatarvetta.
Projekti jatkuu yhteistyökumppanin hakemisella. Etappi tarvitsee tahon, joka jatkojalostaa tuotetut mustasotilaskärpäset tuotteiksi erilaisiin teknisiin sovellutuksiin. Lisäksi yhtiö on mukana VTT:n ja JAMK:n johtamassa projektissa, jossa pyritään ruokinnan ja käsittelyn pitkälle menevään automaatioon. Sen avulla voidaan tuotantomäärät saada vastaamaan nyt käsittelyyn tulevaa biojätemäärää.

Kehityshankkeet_seinäjoki2020

Seinäjoen kierrätysasema 2020

Seinäjoen uuden kierrätysaseman suunnittelu jatkui rakennusten, teknisten ratkaisuiden ja järjestelmien osalta. Kesän aikana alueella tehtiin maarakennustyöt ja syksyn aikana rakennettiin asiakasalueen tukimuuri. Asema tulee palvelemaan asiakkaita palveluaikana ja itsepalveluperiaatteella ympäri vuorokauden.
Rakentamisessa käytetään kierrätysmateriaaleja, ja muiden materiaalien kestävyys ja kierrätettävyys on huomioitu. Alueella käytetään maalämpöä, aurinkosähköä, tuulivoimaa, sekä myös sadevesiä hyödynnetään. Asema oli määrä avata asiakkaille syksyllä 2020, mutta toimikauden jälkeen seurannut poikkeustilanne vaikutti hankkeen aikatauluun niin, että kierrätysaseman valmistuminen ajoittuu vasta vuoteen 2021.

Hybridivoimala

eRoves

eRoves -hankkeen tavoite on ollut selvittää, voidaanko Seinäjoen Roveksen teollisuusalueelle toteuttaa uusiutuvaa energiaa ja kiertotalouden periaatteita hyödyntävä energiaomavarainen yritysyhteisö.
Vuoden 2019 aikana pyrittiin uusiutuvan energian tuotantotekniikoista valitsemaan Roveksen alueelle parhaiten soveltuvat vaihtoehdot ja valittujen vaihtoehtojen tutkimusta jatkettiin. Hankkeessa tutkittiin vaihtoehtoja energian varastointiin ja sen jakeluun alueella. Seinäjoen kaupungille tuotettiin uusiutuvan energian tuotantoa, jakelua, varastointia ja ympäristövaikutuksia tarkasteleva selvitys alueen kaavoituksen tueksi.
Vuoden aikana luotiin myös hybridienergiantuotannon malli, jota tullaan pilotoimaan uudella Seinäjoen kierrätysasemalla.
eRoves -hanke on aloitettu syyskuussa 2018 ja sille myönnettiin tammikuussa 2020 neljä kuukautta jatkoaikaa. Hanke päättyy toukokuun 2020 lopussa ja sen loppuraportti valmistuu toukokuun aikana.

RAKE-Rakennustietorekisteri

Vuoden 2018 syksyllä aloitettu Rake-projekti jatkui koko 2019 vuoden ajan. Vuoden aikana saatiin käsiteltyä aineistot toimialueen kuntien osalta. Kunnista löydettiin jätehuoltoon liittymättömiä kotitalouksia 456, vapaa-ajan asuntoja 1445 ja taloyhtiöitä 19. Muita, selvitystä tai tietojen korjausta vaativia, kiinteistöjä käsiteltiin 2462. Liittymättömiä asiakkaita lähestyttiin liittymiskehotuskirjeellä. Loppuvuodesta aloitettiin Suur-Seinäjoen (Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro) aineiston käsittely. Projekti jatkui tämän osalta seuraavan vuoden puolelle. Projekti päättyy helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Laskusta kassaan -projekti

Yhtiön strategian mukaisia toimia otettiin käyttöön, muun muassa myyntilaskujen elinkaariprosessia uudistettiin. Ropo Capital Oy siirtyi hoitamaan laskunlähetys-, reskontra- ja perimisprosesseja palveluntarjoajana lokakuun alusta lähtien. Muutoksella tehostettiin toimintaa hyödyntämällä nykyaikaisen digitalisaation edut. Muutos paransi koko laskutusprosessin tehokuutta. Muutoksen tuloksena saatiin parannettua prosessin seurantaa sekä nopeutettua perintää ja kassavirtaa.

Strategiatyö_oppikokonaisuus

Digitaalinen oppimiskokonaisuus yläkouluille

Syksyllä 2018 käynnistetyn ja keväällä 2019 päätetyn projektin tavoitteena oli valita menetelmä, jolla tehostetaan jäteneuvontaa. Uuden menetelmän toteuttajaksi valittiin Otava Oppimisen palvelut. Projektin tuloksen perusteella, lähdettiin toteuttamaan digitaalista oppimiskokonaisuutta yläkouluille. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen on tehty yläkoulujen ympäristökasvatustyön tueksi.

lehtikuvio_pieni

Teams käyttöön sisäisessä viestinnässä

Henkilökunnalle tehdyssä työtyytyväisyyskyselyssä nousi esiin sisäisen tiedonkulun ongelmat. Vastauksissa toivottiin sovellusta, joka toimisi sekä tietokoneella että kännykällä. Samoin toivottiin helppoa palautesovellusta. Tältä pohjalta otettiin syksyllä käyttöön Microsoftin Teams -sovellus. Myös jätelautakunnan kanssa tehtävä yhteistyö siirrettiin kokonaisuudessaan Teamsiin, samoin kuin loppuvuodesta Etapin intranet. Palautesovellus toteutettiin myös Teamsiin, jolloin henkilökunnan on helppo tehdä palautteita paikasta riippumatta.

kehityshankkeet_Muovipakkausastia tarralla

Pakkausmuovin keräys

Projekti muovipakkausten erilliskeräyksen käynnistämiseksi alkoi keväällä 2019 ja sen tukena käytettiin samaan aikaan laadittua elinkaaritutkimusta aiheesta. EU:n tiukentuneet kierrätystavoitteet ja asiakkaiden toivomukset kierrätysmahdollisuuksien lisäämisestä loivat tarpeen muovipakkausten lajittelumahdollisuuksien lisäämiseen kotitalouksille. Tutkimuksen tulosten perusteella projektissa päädyttiin keräämään muovipakkauksia yli 20 huoneiston taloyhtiössä Ilmajoen, Kanta-Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen keskustaajamissa sekä kaikilla Etapin jäteasemilla. Muovipakkausten keräys käynnistyi alkuvuodesta 2020.

Etappi_kevät

Energiatehokkuussopimus

Vuonna 2019 Etappi oli jo kolmatta vuotta mukana energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yhtiöt pyrkivät vähentämään 7,5 prosenttia energiankulutustaan vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen myötä yhtiö on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja siitä raportoimiseen vuosittain. Energiatehokkuustoimintaa koordinoi Motiva.