Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 22,8 miljoonaa euroa (v. 2018; 22,1 miljoonaa euroa), jossa nousua 3,2 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 3 426 241,09 euroa (3 253 598,96 euroa). Tilikauden tulos on 3 041 059,43 euroa (3 091 432,30 euroa).
Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, mm. hallinto-, palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai jatkuvasti tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Vuoden 2019 aikana investointeja tehtiin 1 952 131 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat biokaasulaitoksen esikäsittelylaitteisto, jätepuristimet ja kontit jäteasemille sekä jätteiden keräysvälineet. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen uuden jäteaseman rakentamisen suunnittelu-, IT- ja rakennusinvestointeja sekä vaaka-varastoprojektin investointeja.

Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien poistoaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Biokaasulaitoksen investoinnit on katettu sopimuskuntien jätevedenpuhdistamoiden perusmaksutuotoilla.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa myös monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon koulutusta, tiedotusta ja jäteneuvontaa.

Tulot 2019

Tulos 2019

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan laskeneet toteutettujen käsittelymaksujen hinnanalennusten johdosta. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Tärkeimmät tunnusluvut20192018 
Kokonaisliikevaihto174170 €/toimialueen asukas
Henkilöstökulut12,110,5 %/liikevaihto
Jäteveron osuus0,20,7 %/liikevaihto
Liiketulos14,215 %/liikevaihto
Nettotulos13,314 %/liikevaihto
Sijoitetun pääoman tuotto13,413,8 %
Omavaraisuusaste71,268 %
Investoinnit20,6 milj.euroa
Taseen loppusumma31,529 milj.euroa